ارتباط خواب با بیماری ها از دیدگاه طب سنتی ایرانی

میرزایی و فضیلت (1400) در مقاله ای با عنوان ارتباط خواب با بیماری ها از دیدگاه طب سنتی ایرانی با استفاده از کتب معتبر طب ایرانی و همچنین با جستجو در میان پایگاه های علمی جدید ،ابعاد مختلف خواب از نظر طب سنتی و ارتباط آن با بیماری ها را بررسی نمودند. در طب سنتی توصیه هایی کلی و همچنین اختصاصی درخصوص مکان خواب،زمان خواب،میزان خواب،وضعیت بدن هنگام خواب و همچنین لباس خواب بیان شده و همراهی حالات مختلف این عوامل با برخی بیماری ها ذکر شده است. ارائه یک الگوی خواب با در نظرگرفتن مزاج افراد و فصل ومحل زندگی ،در حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری ها از جمله بیماری های مرتبط با خواب موثر خواهد بود .

منبع: میرزایی، محمدرضا و فضیلت، ستوده (1400). ارتباط خواب با بیماری ها از دیدگاه طب سنتی ایرانی. چهارمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی ، گیاهان دارویی و طب سنتی.