گرم مزاج هستید یا سرد مزاج؟ ( آزمون آنلاین مزاج شناسی )

مزاج گرم؟مزاج گرم و تر؟مزاج گرم و خشک؟
مزاج سرد؟مزاج سرد و تر؟مزاج سرد و خشک؟
مزاج معتدل؟مزاج تر؟مزاج خشک؟

برای یافتن پاسخ، به 10 سووال علمی مزاج شناسی پاسخ دهید و جواب را به صورت آنلاین دریافت نمایید.

مزاج شناسی

جهت مشخص شدن مزاج شما پس از تکمیل فرم اولیه خواهشمند است با دقت یکی از سه گزینه مربوط به هر سووال را که به حالات خود نزدیک تر می دانید انتخاب و علامت بزنید .
در پایان آزمون نتیجه به صورت آنلاین به شما نمایش داده خواهد شد .

شما باید این زمینه را پر کنید
شما باید یک عدد مشخص وارد کنید
شما باید این زمینه را پر کنید
شما باید یک عدد مشخص وارد کنید
شما باید یک عدد مشخص وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
شما باید این زمینه را پر کنید
شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید