مزاج فصل ها : مزاج فصل زمستان

مزاج فصل زمستان مايل به سردي و تـري اسـت. حـرارت غريزي در فصل زمستان مجتمع و قوي است و در نتيجه هضم قوي ميباشد. زمستان متناسب بـا صـفراوي مزاج ها و مخالف بلغمي مزاج ها میباشد وکاملا مخالف مزاج سالمندان است.

از بيمـاريهـاي ايـن فصـل مـيتـوان سرماخوردگی، ترشحات پشت حلق زیاد، بيماريهاي ريوي، بيماريهاي حلق، صرع و سكته،درد پهلـو و درد پشت، سردرد، سرگيجه را نام بـرد.

بهتر است لباس های پشمي، ابريشمي و پنبه اي  پوشیده شود و افراد خود را گرم نگهدارنند. عود، عنبر، صندل بو کنند و در هنگام خواب خود را کاملا بپوشانند. انجام حرکات ورزشی و فعالیت های سنگین در این فصل بلامانع است.

در این فصل مصرف غذاي معتدل غليظ مثل حليم، كله پاچه، گوشت گوسفند يكساله و آبگوشت آن،كباب بريان، گوشت كبك و گنجشك، بلدرچين مفید خواهد بود.

دکتر سوده تیموری – متخصص طب سنتی ایرانی

آزمون مزاج شناسی آنلاین (کلیک نماید)