زالو درمانی

زالو درمانى

زالو درمانی یا لیچ تراپی (Leech therapy) یک روش درمانی است که در دنیا مطرح بوده و در چند دھه اخیر رشد زیادی داشته است. قدمت استفاده از زالو به ٢۵٠٠سال قبل می رسد و در طب سنتی ایرانی نیز بزرگانی چون ابن سینا از این روش برای درمان بیماری ھا استفاده میکردند.